Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Internetowe Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://ibok.mpwiksieradz.pl/

 

 • Data publikacji serwisu internetowego: 2018-05-09
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-24

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne:

 • brak dostępności tłumacza języka migowego

 

Wyłączenia:

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 

Skróty klawiaturowe:

 • W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji.

 • Deklaracja sporządzona dnia: 2021-01-21

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Łukasz Ciepłuch
 • zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • adres: 98 – 200 Sieradz, ul. Górka Kłocka 14
  • email: lciepluch@mpwiksieradz.pl
  • telefon: 43 82-86-233 lub 666-834-781

 

Skargi:

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Sieradzu pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu
 • adres: 98 – 200 Sieradz, ul. Górka Kłocka 14
 • email: sekretariat@mpwiksieradz.pl
 • telefon: 43 82-86-210

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

Dostępność architektoniczna:

 • budynek zewnętrzny Biura Obsługi Klienta:
  • obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • budynek administracyjny:
  • obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.